Start-sida S-politiker AGENDA Öppet brev

Rätt till assistans

Regeringen vill förbättra för människor som berörs av sondmatning och andningshjälp. Detta ska återskapas och ge rätt till personlig assistans och assistansersättning enligt nytt besked från Regeringen. Vilket innebär att de mest grundläggande bristerna rättas till och en lagändring som föreslås gäller från 1 juli i år. 

Berörda målgrupper är främst barn men också vuxna. Vi känner stor positivitet i detta med det kommer att behöva göras betydligt mer för att hjälpa dessa människor som behöver och ska ha assistans. Det handlar om trygghet och överlevnad. Och, det måste framgå att mer ska ske för att möjliggöra ett anständigt liv för barn och vuxna med funktionsvariationer.

Lycksele 5/3 2019
Gunilla Johansson (S)                             Ulf Granström (S)
Ordf. Lycksele Arbetarekommun            Ordf. LO-facken Lycksele

 

Socialdemokratisk politik

 

Politikens uppgift är att vara visionär och alltid blicka framåt.

Det handlar om framtiden, och det samhälle vi vill skapa tillsammans men även bevara och utveckla det som redan finns.

Vi vill att den politiska kraften som steg för steg i demokratins uppdrag steg för steg löser de stora framtidsutmaningarna, som vi står inför idag och framåt.

Nu är vi socialdemokrater i Lycksele ett parti i opposition. Men vi vill att ni ska veta och känna till att vårt fortsatta arbete är och blir att alla medborgare ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro.

 

Tack för 48 år av förtroende för att styra Lycksele.

Ni medborgare är vår viktigaste målgrupp.

Lycksele 2018-11-06

Lilly Bäcklund Kommunstyrelseordf.  (S)  Gunilla Johansson Arbetarekommunens ordf. (S)

 

 

Vi värnar ständigt om omtanke för personer med LSS.

Vi motsätter oss starkt förändringarna som skett på sista året som medfört försämringar.

Det handlar ju om människors lika värde.

Det handlar om behövande människor och det måste bli upprättelse.

Regeringen måste förändra sitt nuvarande system så inte den enskilde blir drabbad.

Personer med funktionsvariationer ska ges fortsatt stöd och omsorg efter behov.

Vårt samhälle ska vara korrekt och ingjuta trygghet för alla människor.

Det ska inte vara skillnad mellan människor då behov uppstår.

Allas hjälp måste tillgodoses och åtgärdas. Vi ska leva i ett samhälle fortsättningsvis där tryggheten dominerar och stöd ska ingå för att åstadkomma ett liv som utplånar otryggheten för enskilda och familjer.

 

Lycksele 28/8 2018
Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

Vi kräver att regeringen återställer hjälp och stöd till människor som har LSS behov.

Det är inte rimligt att försämra situationen hos dom hjälphövande.

Många familjer runt om i vårt land lider fruktansvärt.

Låt det återgå till tidigare insatser som därmed förbättrar levnadssituationen vilket innebär trygghet och säkerhet för drabbade personer.

Så se till att kommunerna får mer medel som därmed möjliggör att behoven tillgodoses.

Gunilla Johansson (S)               Ulf Granström (S)                       Nina Loughlin (S)

Lycksele AK ordf.                        Ordf. LO facken Lycksele         Tf ordf. I SN Vindeln

 

 

Härom dagen skrev Peter Franke, på ledarsidan i Folkbladet, gå till val på socialpolitiken istället.

Vilket sannolikt skulle innebära att vi växlar om och stärker upp olika yrkesgrupper som arbetar med människor som är i behov av stöd och hjälp.

Det behövs högre löner och arbetsvillkor för socialarbetarna.

Likaså skrev vår Civilminister Ardalan Shekarabi om undersköterskorna och deras betydelse. Helt korrekt anser vi.

Tryggheten är ju en av de viktigaste sakerna att komma till rätta med för att locka fler undersköterskor och få fler att stanna kvar i yrket. Vidare betonar civilministern att vi socialdemokrater kommer alltid att ta ansvar för välfärden. Det behövs mer resurser för att anställa fler undersköterskor och prioritera deras trygghet, löner och villkor före skattesänkningar och obegränsade vinstuttag ur välfärden.

Förskollärare, lärare oerhört viktiga kompetenser, likaså sjuksköterskor.

Behoven är stora och vi måste lyckas med att kunna rekrytera och behålla dessa yrkesmänniskor.

Det är också bra att socialdemokraterna satsar på många fler poliser. Det behövs.

Och övrig satsning på socialpolitik är nödvändig och ett måste som vi hoppas ska prioriteras.

 

Lycksele 2018-05-18
Gunilla Johansson (S) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO facken Lycksele

 

 

Tillsammans för trygghet

 

För några dagar sedan kom besked att Regeringen backar gällande assistanskrav.

LSS-utredningen får därmed nya direktiv.

De domar som Försäkringskassan använt som vägledande har lett till att fler personer fått avslag på sin ersättning.

Detta är inte humant och människovänligt.

Fokus ska ju vara på att den som har rätt till assistans ska få det.

Personer med funktionsvariationer ska vara i centrum och ges stöd och hjälp utifrån sina behov.

Rätten till fullvärdiga liv måste få dominera.

 

Lycksele 2018-05-08
Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

 

Fortsatt lidande av civilbefolkningen i Syrien

Den svenska regeringen har tillsammans med Kuwait lagt fram ett förslag i säkerhetsrådet om 30 dagars eldupphör. Alltsedan kriget bröt ut 2011 har förhandlingar och överenskommelser om eldupphör slutits men alltid brutits. 

Efter vissa krav från Ryssland om justering av texten kunde förslaget antas i slutet av februari 2018. Dagen därpå lade president Putin fram en egen variant, med innebörden 5 tim. humanitära pauser i stridandet mellan kl 08-13 svensk tid, varje dag. 

EU:s utrikes och säkerhetspolitiske talesperson Federica Mogherini har skickat brev till Rysslands utrikesminister Lavrov och hans turkiska och iranska kollegor, och manat dem att respektera en månadslång vapenvila och att släppa in förnödenheter i östra Ghouta. Under eldupphör ska de drabbade i området få konkret hjälp, ambulanser ska kunna få tillträde till skadade och inga hjälptransporter får attackeras. 

Våldet i Syrien har alltid riktats mot civila. Enligt civilrättsorganisationerna uppnår antalet döda sedan kriget började 470.000 personer, varav de flesta var civila. Sedan 18 februari 2018 uppges att 601 civila har dödats i Ghoutaområdet, varav 147 barn.

FN:s försök att i säkerhetsrådet sätta press på parterna har misslyckats. I flera år har säkerhetsrådet försökt att komma överens om politiska lösningar, dock utan resultat.

Apollo, Mosul och nu Ghoutaområdet har regimen i Syrien och dess allierade bombat utan hänsyn till civilbefolkningen.
Det är dags att på allvar börja diskutera FN:s och säkerhetsrådets trovärdighet och hur det fungerar i dessa situationer. Ett av problemen är vetorätten från de permanenta medlemmarna. 

Vi socialdemokrater i Lycksele anser

Att beslutet som FN antog hösten 2005 om skyldighet att skydda civilbefolkningar från folkmord, etnisk rensning och krigsförbrytelser ska gälla även i Syrien.

Att FN ska sätta mänskliga säkerheter framför principen om medlemsländernas suveränitet.

Att FN måste agera snabbt.

Att den svenska regeringen initierar ett arbete för att få fram en formell aktiveringsmekanism för uppföljandekoden om ATC-gruppen i FN arbetat fram och som lanserades 2015 för att undvika vetorätten.

Vi hävdar med bestämdhet vikten av alla människors lika värde och rättigheter oavsett var man bor i världen.

Uttalandet gjort efter uppdrag från Lycksele Arbetarekommuns årsmöte 2018-03-24
Gunilla Johansson (S) ordf. i Lycksele AK
Jamal Mouneimne (S) ledamot i AK styrelsen

 

 

Många människor behöver hjälp dygnet runt för att leva. Det kan gälla barn, unga och äldre. Dessa personer måste få hjälp utifrån behov.
Ett värdigt liv ska gälla för alla.
Deras omsorgsbehov måste prioriteras. Det är ju hjälphövande personer, beroende på vilka insatser och stöd som behövs.
Att leva och känna trygghet är en självklarhet, och att få hjälp för att existera i harmoni är oerhört viktigt, vilket aldrig får upphöra.
LSS och LASS måste få genomslag med hjälpinsatser hos människor som har dessa behov, det är livsnödvändigt.

 
Lycksele 2018-03-13
Gunilla Johansson (S) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO facken Lycksele

 

 

Landsbygdens betydelse!
Utan landsbygden stannar Sverige, den behövs lika väl som tätbebyggda områden.

Vi som bor och verkar här måste visa på mer framåtanda för att utveckla landsbygden.

Några av förutsättningarna för att detta ska ske är utveckling, ökad kunskap och mer resurser för digitalisering samt bättre kommunikationer.

Några exempel är: Distansstudier, virtuella hälsorum, upprustning av järnvägar och vägnät m.m. m.m.

Mycket har blivit gjort under den här mandatperioden, fast mycket återstår.

Vi är stolta över vår bygd och dess befolkning. Landsbygden behöver fortsatt stöd i den riktningen som vår S-ledda regering har påbörjat.

 

2018-03-12
Katarina Lövgren (S)               Gunilla Johansson (S)
ordf. i Sorsele AK                    ordf. i Lycksele AK

 

Solveig ”Sopan” Berglund (S)  Ulf Granström (S)
ordf. för LO-facken i Sorsele    ordf. för LO-facken i Lycksele

 

Rätten till Assistans

Det får inte ske att Regeringen bryter utvecklingen av antal timmar inom assistansersättningen.

Många människor har ju fortsatt stora hjälpbehov.

Därför måste fortsatta satsningar ske till människor som har funktionsvariationer.

Det gäller barn och vuxna.

Den frihetsreform LSS som tidigare gällt måste bestå. Vi har ju varit ett funktionsvariationspolitiskt föredöme i Sverige och låt oss fortsätta vara detta.

Lycksele 2018-02-20
Gunilla Johansson (S) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO facken Lycksele

 

En levande landsbygd!
Hela Sverige ska leva och det inkluderar självfallet också fjällorterna och inlandet i Västerbotten.
Vi känner stolthet för vår bygd. Men vi behöver göra mer. Ett utvecklingsarbete i fokus måste ständigt göras och vi måste tillsammans följa händelseutvecklingen och ta hänsyn till våra bygders unika intressen.
Medborgardialoger är oerhört viktiga möten där vi tillsammans lyssnar in och diskuterar förslag på vad som behöver göras och därmed hittar samstämmighet för allas bästa.

 

2017-12-06
Katarina Lövgren (S)               Gunilla Johansson (S)
ordf. i Sorsele AK                    ordf. i Lycksele AK

 

Solveig ”Sopan” Berglund (S)  Ulf Granström (S)
ordf. för LO Sorsele                 ordf. för LO Lycksele

 

Den situation som råder idag vad gäller sjukersättning hos människor med sjukdom måste med bestämdhet rättas till. De regler som gäller idag skapar endast osäkerhet och otrygghet.
Sjukersättningen måste vara stabil, människor behöver veta hur länge man får behålla sin ersättning.
Frågan om rehabilitering är också viktig. Stöd och hjälp till återanpassning till arbete och dagligt liv är nödvändig för att känna trygghet.
Dagens regler måste rivas upp, då de endast skapar otrygghet. Det är väsentligt att göra det möjligt för människor med sjukdom att få ett drägligt liv. Människor ska inte behöva tvingas till att säga upp sig från arbetet mitt under pågående rehabilitering.

Lycksele 2017-10-19
Lycksele Arbetarekommun Socialdemokraterna
Gunilla Johansson
ordförande

 

 

Dom tre prioriterade områdena inom Socialdemokratin är och förblir Vård, skola omsorg.

Dom äldre har byggt upp samhället. Dessa målgrupper behöver mer insatser och stöd.

Tänk om dom personer som inte har utbildning men arbetar inom omsorgen fick utbilda sig under arbetstid. Låt göra en trappa av detta med olika steg vad gäller utbildning/fortbildning. Oftast är det dygnet runt verksamhet, åtminstone på gruppboenden respektive handikappboenden.

Så även inom hemtjänsten.

Vi är ju helt beroende av arbetskraft och det måste fungera, alla ska känna trygghet oavsett ålder Då man tänker på att man en dag blir gammal. Det måste vara tryggt och säkert.

En fjärdedel av landets befolkning består faktiskt av pensionärer. Pensioner måste också rättas till. Krafttag behövs och rättvisa måste skipas. Fattigpensionärer - det ordet ska upphöra och alla människor ska kunna leva på sin pension och ha ett anständigt liv. 

Lycksele 2017-08-06
Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

Gällande arbetstiden måste kortas

Vi instämmer helt i Västerbottens S-kvinnors kamp vad gäller kortare arbetstid för alla.
En arbetsmarknadspolitik bygger på rätten till heltid, jämställda löner, individualiserad föräldraförsäkring och förändrad heltidsnorm.
Nu är det på tiden att införa detta förändringsarbete.
Vi stöttar er S-kvinnor helhjärtat inför helgens förbundskongress och önskar lycka till.


Lycksele 2017-08-15
Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

Vår Ideologi

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Det förutsätter att vi är många som är med och utvecklar våra idéer och politiken för framtiden. I ett samhälle i ständig förändring, behövs socialdemokratiska
värderingar, samhällsanalys och strategier mer än någonsin.
Socialdemokratins grundläggande idé är att alla människor har lika värde - oavsett vem man är och vilken bakgrund man har.
Vårt mål är ett samhälle utan över och underordning utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.
Våld ska med kraft bekämpas.

Varje människa är unik, och människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.
Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han, hon eller hen är.
På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi står upp för människovärdet och kräver krafttag mot diskriminering och hatbrott som begås på rasism, främlingsfientlighet, kvinnoförtryck eller hets mot hbtq-personer.

Frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop. Och våra prioriterade områden är vård, skola och omsorg.
I höst kommer vi i Lycksele Arbetarekommun och LO facken i Lycksele att gemensamt ta fram en handlingsplan som ska förbättra och förstärka våra prioriterade områden. 

Lycksele 2017-07-08
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Det är ett måste att barn med funktionsnedsättning ska få stöd.

Hur kan man utelämna barn som har svåra funktionsnedsättningar, barn som inte kan andas själva, barn som kräver sondmatning och ska ha ständig övervakning.

Vi måste reagera då försämringar uppstår, för samhällets allra svagaste.

Lagen måste ändras. Det är viktigt att tryggheten finns och existerar i det svenska samhället och som innefattar också barn med funktionsnedsättning.

Lycksele 2017-06-29
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Vi socialdemokrater i Lycksele känner stor glädje och ödmjukhet över beslutet som är fattade inför Arbetsförmedlingen nya enhet med fokus på självservice och digitalisering. En ny kundtjänst. 100 nya jobb till Lycksele. Fantastiskt. Det betyder enorm kapacitet och styrka. Folkmängden kommer att öka och vi växer som stad och kommun. Kommunstyrelsens ordförande Lilly Bäcklund (S) har gjort och gör ett suveränt jobb. Heder till dig Lilly, och vi kommer att fortsätta stödja dig och övriga personer som berörs på ett förtjänstfullt sätt.
Det här beslutet kommer ju att stärka Lycksele och medborgarna. 100 nya jobb, det innebär en stark symbol för framtidstro, och det kommer att utveckla kommunen.
Lilly, nu fortsätter vi utvecklingen av Lycksele, möjligheternas kommun och med din vilja och ambition kommer vi att lyckas bibehålla och förbättra för samhällsstrukturen och våra medborgare. Framgångsfaktorer är här för att stanna.

Lycksele Arbetarekommuns styrelse 2017-06-12
Gunilla Johansson, ordförande
Sten Troberg, sekreterare

 

Svar på Pensionärerna de stora förlorarna som det är nu, i VF måndag den 19/6.

Vi delar helt Ulf Björk och Gunilla Lundgrens åsikter. De ojämställda pensionerna är ju ett stort problem och bidrar till ett ojämlikhet samhälle.
Detta måste tas krafttag i NU inom Socialdemokratin. Det här är en ödesfråga som annars får enorma konsekvenser inför huvudvalet nästa år.
Utred det som behöver göras och åstadkom och möjliggör förbättringar trappvis i rätt riktning som gynnar pensionärerna. Pensionärer ska inte vara förlorare. Alla är inte det men det måste bli en rättvis fördelning och kvinnor ska inte vara förlorare.

Lycksele 2017-06-20
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Ideologier är idéer om hur ett samhälle skall organiseras och styras (eller inte styras) hur dess verksamheter skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen. Nästan alla ideologier har en människosyn , dvs en uppfattning om människans natur och därmed om hur det goda samhället bör se ut.
Ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, alltså en samling idéer, gällande Tankar (världsbild), Känslor (värdering) Beteende (handling).
Socialdemokraterna värnar och kämpar för människors rätt och kommer alltid att göra det.
Vi går mot ett kyrkoval som betyder mycket och lägger grunden för huvudvalet 2018.
Visst, det finns hela tiden väldigt mycket att åstadkomma, ta krafttag i olika frågor, agera och förändra, givetvis till förbättringar. När förändringar är på gång upplevs inte detta med automatik att det blir bättre men vi arbetar intensivt med att förbättra det är alltid vårt mål.
Stå upp för människor kommer alltid att vara vårt huvudmål.


Lycksele 2017- 06- 12
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Vårt signum 

Vi vill verkligen människor väl. Vi bryr oss och värnar människor.
Ingen ska behöva vara utsatt för våld, det är skrämmande att våldet breder ut sig.
Vart är vi på väg!
Med kraft måste vi på alla nivåer förebygga och bekämpa våldet.
Alla människor borde få leva och existera i trygghet.
Vi behöver tillsammans agera och reagera för en samhällsutveckling som innebär positivitet och i övrigt verka för att solidariteten till människor förstärks.
Bemötande och förhållningssätt viktiga ledord.
Visst, stress och krav är arbetsamt och orken sätter också sina spår. Men människor har stor förmåga. Alla behövs. Syftet ska ju vara godhet, och omtanke till våra medmänniskor.
Här finns mycket att göra. 

Lycksele 2017-02-24
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Tiggeriförbud/ tiggerilicens-synpunkter från Lycksele Arbetarekommun utsedd arbetsgrupp från AK genom Marika Lindgren, Kent Eriksson, Lilly Bäcklund, Gunilla Johansson.

 Solidaritet och alla människors lika värde ­– oavsett bakgrund, etnicitet eller kön – har ända sedan den första partikongressen varit socialdemokratins kärna och ideologiska grundval.

 När vi engagerar oss för människor i utsatta lägen, är det dessa värden som vägleder oss, då vår strävan är ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Istället för att förbjuda fattigdom ska inriktningen vara att utjämna klassklyftor och värna alla människors lika värde och okränkbarhet. 

Vi uppmanar partiet att avfärda alla förslag om tiggeriförbud-/licens. Förbud skapar mer problem än de löser.

 Vi ställer oss helt bakom Ann-Sofie Hermanssons, kommunstyrelseordförande (S) Göteborg, artikel i DN den 5 januari 2017.

Lycksele den 30 januari 2017
Gunilla Johansson (S)
Ordf. i Lycksele Arbetarekommun

 

Politik är att vilja. Vilket innebär att vi är och förblir omsorgsfulla, vad gäller människors behov, att det ges och görs insatser på rätt sätt för att stärka den enskilde.
Att ha behov och få behoven tillgodosedda, då är man också utsatt, och det är säkerligen ofta väldigt arbetsamt, men nödvändigt, och att det utförs på ett professionellt sätt.
Medarbetare inom vårdomsorgsyrken är oerhört viktiga, då arbetar man ju med människor som på olika sätt har behov av stöd och hjälp, vilket betyder att arbetsmiljön måste vara trygg och ändamålsenlig, trivseln på arbetet har enorm betydelse, för att man ska känna glädjen av att hjälpa människor, ensam är inte alltid stark, utan samverkan måste fungera i alla led.
Vi socialdemokrater värnar den enskilde och alla människors lika värde och vet också betydelsen av medarbetarnas kompetens, och att arbetsmiljön är väl fungerande, då stärks viljan, ambitionen och man orkar utföra jobbet helt i positiv anda.
Ni är så behövda. 

Lycksele 2016-12-29
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Facklig-politisk samverkan

Socialdemokraterna i Lycksele och LO facken i Lycksele har ett fantastiskt bra samarbete.
Det är inte ett nytt fenomen utan har funnits i många år. Och vi fortsätter tillsammans att utveckla och stärka partiet.
Det gäller både en mångfald av utåtriktade aktiviteter, mötessammankomster, studier och ungdomsverksamhet m. m.
Vår gemensamma politik står ju för Ideologi, mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling och framtid.
Ett samhälle tillgängligt för alla.
Den gemensamma välfärden bygger på sammanhållning.
(Alla ska bidra efter förmåga och alla ska få ta del av välfärden.)
Vi ska fortsätta satsa på vård, skola och omsorg.
Gäller både landsbygd och tätort.
Nu önskar vi alla medborgare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Lycksele 2016-12-15
Gunilla Johansson (s) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

Rättvisa villkor

Varför det är en förlust för Sverige att lagen om upphandling med krav på kollektivavtal har stoppats.
Det är en förlust för personer som vill jobba och få en skälig lön.
Det är en förlust för föräldrar som vill ha tid att vara hemma med sina barn och inte behöva jobba dygnet runt.
Det är en förlust för dem som har närstående som dör på arbetsplatsen då dom inte har facklig skyddsverksamhet på arbetet.
Det är en förlust för Sverige, för befolkningen och företagen i Sverige.
Vi har råd med kollektivavtal på arbetsplatserna, vi har inte råd med dödsfall på arbetsplatserna eller utarmade svenska företag.

Lycksele 2016-12-01
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele
Erik Eriksson, SSU Lycksele

 

 

Regionfrågan

I torsdagens Folkblad har Erik Bergqvist, Regionråd vid Region Västerbotten uttryckt sig väldigt bra.
Givetvis är besvikelsen stor då det inte blir en gemensam region i Norr.
Men vi får aldrig ge upp utan måste hitta nya framkomliga vägar som innebär ett fördjupningsarbete på många plan och som därmed ökar samverkan i Norr.
Att utveckla mer fokuserat samt ta fram en långsiktig plan. Som ska utmynna i att vårt län förstärks är en fortsatt viktig fråga.
Det är ett arbete som ständigt måste ske.
Hela länet ska ju leva och befinna sig i ständig utveckling.
Det är i vårt län flertalet människor vill bo och förstås flytta hit.
Ensam är vi svag men tillsammans blir vi starka.

Lycksele 2016-12-01
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

  

Öppet brev till TELIA

Med bestörtning får man läsa om konsekvensproblemen då den fasta telefonen nedmonteras i byar.
På vilket sätt kan TELIA säkerställa annan lösning vad gäller mobiltelefon och säkerhet för boende på landsbygden.
Det får ju förödande konsekvenser om kontakten med andra via telefon inte fungerar längre.
Förstår man och inser konsekvenserna i denna förändring.
Vi vill se och uppleva positiva lösningar då det fasta telefonnätet monteras ner.
Och det är bråttom.
Informera och ge oss konstruktiva lösningar som den här förändringen innebär så vi kan känna trygghet som den fasta telefonen inneburet under lång tid.

Lycksele 2016-12-01
Gunilla Johansson (S) ordf. Lycksele Arbetarekommun
Ulf Granström (S) ordf. LO-facken Lycksele

 

Värna välfärden

Vi är har alltid varit och kommer alltid att vara för god ekonomisk hushållning.

Vi vill och stödjer det som främjar sysselsättningen och investerar i välfärden.

Vi tror på en solidarisk, välutbyggd och kvalitativ välfärd.

De som är i behov av hjälp och stöd ska kunna få detta lättillgängligt, utan köer.

Välfärden ska vara till för alla, inte bara till de som har råd.

 

Lycksele 2016-10-11

Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun

Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

Fler bostäder åt unga och äldre

Bostaden är en social rättighet.

Alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader och i en trygg miljö.

Bostadspolitiken är en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken och en central fråga för en långsiktig tillväxt och en hållbar utveckling.

Ingen ska hindras till ett nytt arbete i Lycksele eller behöva tacka nej till en utbildningsplats på grund av bostadsbrist.

Därför välkomnar vi, från den Socialdemokratiska regeringen, den största bostadsinvesteringen på 20 år.

 

Lycksele 2016-09-14

Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun

Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

 

Vilket samhälle har vi idag.

Lever vi i ett tryggt samhälle.

Är vi harmoniska och känner oss trygga i vår vardag.

Svaren varierar givetvis- och VAD behöver vi då göra för att förändra samhället till det bättre!

Att ha ett arbete man trivs med, trygga med vår omgivning, känna glädje och ha gemenskap, vet att hjälp finns om jag behöver, kan titta framåt och skönja mer utveckling som medför ett starkare samhälle och därmed också mer trygghet och säkerhet.

Allt detta går att förbättra i samarbete, våga ta faiten på rätt sätt, inte blunda för problem

utan finna lösningar som förbättrar för människor.

Vi vill, vågar och kan!

 

Lycksele 2016-09-14

Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun

Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

Äldreomsorgen

Omtanken om våra äldre är en central och mycket viktig fråga som kräver ständiga insatser och stöd. På våra boenden och genom hemtjänstpersonal. Vi får aldrig glömma bort vad dom äldre åstadkommit under sin levnadstid. Så plötsligt händer det något – sjukdom inträder och livet förändras.

Våra boenden ska vara trygga och ändamålsenliga. Det ska råda trivsel, harmoni och gemenskap. När man är sjuk och inte mår bra är man beroende av kompetent och utbildad personal hela tiden. Boendet ska vara ombonat och personalen ska känna arbetsglädje och stolthet.

Vi önskar att Regeringen agerar mer för att upprätthålla och utveckla ännu mer gällande äldreomsorgen. Det talas också för lite om äldreomsorg i utveckling. Det är för tyst. Vi har stor tilltro till Stefan Löfven men vill också se att förbättringsåtgärder kan uppfyllas bättre för äldre personer. Och att äldrefrågorna också prioriteras. Människor lever längre och behoven ökar också individuellt. Som socialdemokrater vill vi se att förbättringsåtgärder uppfylls på bästa sätt för äldre personer. Visst, det görs mycket, personalen sliter, dom anhöriga är oroliga, så får det inte vara. Den enskilde äldre personen ska vara i fokus.

Våra prioriteringar: vård, skola, omsorg gäller sedan många år tillbaka. Låt oss känna och uppleva att dit hör äldreomsorgen. Och att regeringen tillskjuter mer medel för att stärka upp och utveckla äldreomsorgen. För att möjliggöra detta krävs mer medel från Regeringen.

Lycksele 2016-08-29

Gunilla Johansson (s) ordf. i Lycksele Arbetarekommun

Ulf Granström (s) ordf. LO facken Lycksele

 

 

Insändare ang stoppa tigeriet

Det var med bestörtning vi läste hur vårt parti vill stoppa tiggeriet. Vi känner inte igen oss, ett parti som tidigare haft som sin stora ledstjärna solidaritet,jämlikhet och alla människors lika värde.

Nu verkar det vara mera besjälade av krafter som liknar SD och Moderaterna.

Vi är av den absoluta övertygelsen att fattigdom inte går att lagstifta bort, utan det behövs mera solidariska handlingar . Att se över problematiken och utreda kan man naturligtvis göra. Att föreslå förbud ska först uttalas då vi har bra lösningar på vilket sätt vi kan hjälpa dessa människor till ett drägligt liv. Det pratas mycket om den svenska modellen. Det kan väl inte vara att stänga gränser för våra flyktingar och förbjuda tiggeri. Samarbetet med Rumänien och Bulgarien måste utvecklas, Vad gör EU? Än så länge hjälper inte samarbetet tiggarna. Hur är avtalet utformat?

Vad vi kan se så hjälper det inte enskilda tiggare, utan den hjälp vi kan ge är ett välbehövligt tillskott som möjliggör ett drägligt liv. Det kan inte vara rimligt att uttala sig om att tiggeriet ska förbjudas. Och att det ska utredas. Ett förbud hjälper inte dom fattiga människorna. Utan vi stjälper ju dessa arma människor ännu mer. Vem av oss vill byta med dom? Vi ska väl med kraft tillsammans hitta möjliga framkomliga vägar för att dessa människor ska få hjälp.

Detta är ju inget nytt utan tiggare har vi haft under många år.

Vår förhoppning är att partiet finner lösningar som är acceptabla.

Lycksele den 23 augusti 2016

S-kvinnor i Lycksele

Marika Lindgren   (s)

Gunilla Johansson (s)

 

 

Alla vill vi  ha ett tryggt och säkert samhälle
 
Det är varje kommuns ansvar att de som bor och vistas i kommunen får de stöd och den hjälp som den behöver.
Denna rättighet gäller oavsett vilken hjälp som behövs och eller vad som föranlett behovet.
Socialtjänsten i varje kommun har ett särskilt ansvar att ge insatser till den som utsatts för brott,och dennes närstående.
I skyldigheten innefattas givetvis barn som utsätts för brott eller bevittnat våld från närstående. Ett särskilt ansvar finns för barn och unga i åldern 0-20 år.
För att socialtjänsten ska kunna ta sitt ansvar finns en anmälnings – och uppgiftsskyldighet för många yrkesgrupper.
 
Hälso och sjukvårdens skyldigheter består i att erbjuda en god hälso- och sjukvård för alla som är bosatta i länet.
Det kan handla om vård för fysiska skador och eller behandling för traumatiska upplevelser.
Om någon person vistas i länet utan att vara bosatt där och är i behov av omedelbar hälso- och sjukvård ska personen erbjudas detta.
 
För den som är i behov av samhällets stöd och hjälp är en god samverkan mellan berörda myndigheter och ideella/ideburna organisationer oerhört viktig.
 
Vi vill ju alla leva och bo i ett tryggt och säkert samhälle.
Och vi kan göra mer-måste! 
Då samhället idag inte alltid stämmer vad gäller trygghet och säkerhet.
 
Lycksele 12 maj 2016
 
Gunilla Johansson (s) ordf i Lycksele Arbetarekommun
Marika Lindgren   (s) ledamot i Lycksele Arbetarekommun

 

Insändare

Regeringen och Vänsterpartiet kommer att fortsätta prioritera att anställa fler i välfärden. Därför kommer man med förslag till hösten om att permanent investera 10 miljarder kronor per år för ökad kvalitet i välfärden.

Välfärdsmiljarderna är ett av de största tillskotten sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet. Det ger kommuner och landsting långsiktiga planeringsförutsättningar så att de kan fastanställa och utveckla välfärden för framtiden.

Den här investeringen i vår gemensamma välfärd kommer att ges större möjligheter att utforma verksamheter efter lokala förutsättningar.

Välfärdsmiljarderna motsvarar mer än 10000 nya sysselsatta i hela landet och kmmer att innebära många fler lärare i skolan, personal i vården, i äldreomsorgen och socialtjänsten.

Efter åtta år av skattesänkning och nedskärningspolitik är det dags för investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge för att säkerställa välfärden. 

Lycksele 2016-04-12

Lilly Bäcklund   (s) Kommunstyrelsens ordf.

Gunilla Johansson (s)  Arbetarekommuns ordf.

Mikael Jakobsson   (v) gruppledare

Anna Dahlen      (v)  ledamot

 

Ökade klassklyftor

Sänkta trösklar, lägre ingångslöner och fler enkla jobb är ingen lösning för att integrera utlandsfödda eller få fler i arbete. 

Sänkta trösklar: i meningen lägre ingångslöner, innebär att lönerna överlag pressas nedåt. Det är så lönebildningen fungerar. Alla löntagare förlorar på sänkta trösklar. Att antalet arbetstillfällen skulle öka saknar stöd i forskningen. Möjligen ökar antalet tillfälliga jobb, man blir inringd för att sedan konkurreras ut av någon annan för en ännu lägre lön. Anställningstryggheten försämras, priset på arbetskraften sjunker och ett låglöneproletariat växer fram.

Låga löner ökar motsättningarna och splittrar samhället och konkurrensen leder till främlingsfientlighet, något som gynnat Sverigedemokraterna.

Enkla jobb behöver av nödvändighet inte innebära sämre jobb, om det går att leva på lönen. Tyvärr är det sällan så. I stället tvingar låga löner människor att arbeta dubbelt. Det arbete som skulle främja hälsa och välstånd leder i stället till stress, ohälsa och förkortar livet. Fler blir fattiga.

Fattigdom är förnedrande, påverkar samhällsatmosfären och späder på ett folkförakt, uttryckt i att det är ens eget fel om man är fattig. Det är lika skamligt idag 2016, som det var vid förra sekelskiftet. Klassklyftorna idag är större än det var då.

Mycket allvarlig är den konsekvens som följer av fattigdom, nämligen känslan av skam, att inte dela samma öde, att leva under andra villkor. Man deltar inte i samhällslivet, då man tycker sig inte kunna göra något åt sin situation och ingen för ens talan. Mötesplatserna blir färre, demokratin urholkas.

När fattigdomen växer minskar viljan att betala skatt hos dem som har mer. Man ser hellre om sitt eget hus med privata försäkringar. Var och en är sig själv närmast och välfärdsstaten går på sikt förlorad

Idag hotar alliansföreträdare med lagstiftning, om "inte parterna tar sitt ansvar". Statligt satta minimilöner påminner om det som användes i gamla kommunistdiktaturer. Att det blivit något som borgerliga företrädare pläderar för, finner vi minst sagt förvånande.

Vi socialdemokrater håller fast vid den svenska modellen, som innebär att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om löner och villkor. Vi avvisar bestämt lagstiftning på lönebildningens område.

Lycksele Arbetarekommuns styrelse   2016-04-05

Gunilla Johansson

ordf.

 

 

Kvinnojouren

En kvinnojour är oftast en partipolitisk obunden feministisk organiasation som erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnor som söker stöd hos kvinnojourerna har ofta varit utsatta för våld av någon närstående eller annan person. Det finns som regel barn med som också har bevittnat eller själva blivitutsatta för våld. Kvinnojouren i Lycksele är en mycket viktig verksamhet, eftersom samhällssituationen i många stycken är otrygg och osäker,  måste därför säkerställas, och bli en permanent verksamhet. Vilket innebär att Lycksele kommun stödjer verksamheten fortsättningsvis genom att ge möjlighet till en långsiktig och hållbar lösning. Vår strävan är att allt våld i nära relationer och våld överhuvudtaget ska upphöra.

Lycksele Arbetarekommun Socialdemokraterna

Uttalandet antaget vid årsmötet i Byssträsk 2016-03-19

 

Regionbildning Norr

Vad kan regionbildning innebära! Bla ska det bli decentralisering av statliga uppgifter, men också ett ökat samarbete över länsgränser som ska möjliggöra högre kvalite inom hälso och sjukvården, med flera verksamheter i kommunal regi och att människor stärks oavsett var man bor.

En ökad samverkan behövs över länsgränserna – därför är vi för en Regionbildning för att få ut det maximala som berör människor, att känna trygghet vid behov av hälso och sjukvård så finns verksamheten fortsättningsvis på ett betryggande sätt med kompetenta medarbetare. Självfallet fungerar det också idag men det behövs hitta nya och fler samarbetsformer, så att  medarbetare söker sig till oss häruppe i Norr och som möjliggör att människor vill leva och bo här beständigt och att också fler vill bosätta sig här. Därför att Region Norr har precis allt för att bli  i en bredare samverkan en komplett Region. Medborgarna kräver hög kvalite i hälso och sjukvården oavsett var man bor.

Det ska också råda demokratiskt inflytande inför förberedelser, uppstart och fortsättningsvis. Dessutom kan vi tillsammans inom olika nivåer hitta framkomliga vägar som stärker kommunerna. Alla ska bli vinnare och samarbetets betydelse är av största vikt – det är den viktigaste centrala frågan nu och framåt

Lycksele Arbetarekommun Socialdemokraterna

Uttalandet antaget vid årsmötet i Byssträsk 2016-03-19


Uttalande antaget av Lycksele Arbetarekommun Socialdemokaternas representantskap den 28 januari 2016

Socialdemokrater i Lycksele står upp för Margot Wallström

Margot Wallström, vår rakryggade och modiga utrikesminister, är utsatt för en smutskastningskampanj som saknar motstycke. Hon för en feministisk utrikespolitik och för detta har hon, med få undantag, kritiserats, förlöjligats och hånats av den samlade borgerligheten. Att det för en sådan politik finns stöd i forskning och i FNs agenda för kvinnor, fred och säkerhet tycks inte bekymra.

Hon förespråkar en tvåstatslösning i Israel – Palestinakonflikten, vilket också görs i gott sällskap av FN, EU och Ryssland. Erkännandet av Palestina ledde till ilskna reaktioner från borgerligt håll och en KU-anmälan. Att 135 länder redan erkänt Palestina tycktes inte bekymra.

Genom sin kritik av diktaturstaten Saudiarabiens bristande hänsyn för kvinnors rättigheter och bestraffning av kritiker med piskrapp, ådrog sig Margot Wallström också kritik, bl a med en KU-anmälan. Att hon hyllades internationellt och av människorättsorganisationer som Human Rights Watch, Amnesty International och den välrenommerade tidskriften Foreign Policy tycktes heller inte bekymra.

Det finns många exempel på utrikesminister Wallströms rakryggade ställningstagande för människorätt och människors lika värde. För detta förtjänar hon att högaktas. För sitt mod att benämna saker och ting vid sitt rätta namn är hon värd att hyllas, en diktatur är en diktatur. För att hon står upp för vad som är rätt och riktigt och för att hon vågar utmana en alltmer aggressiv högerregering i Israel har hon allt vårt stöd.

Margot Wallström är en internationellt erkänd politiker och har nyligen utsetts som en av världens främsta beslutsfattare av Foreign Policy.

Det pågående massmediala drevet överskuggar allt det goda som Margot Wallström står för och uträttar. Kritiken är ohederlig, oanständig och leder enbart till att försvaga utrikesministerns ställning och i förlängningen Sveriges regering.